လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ခရီးစဉ်