၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဝယ်ယူခဲ့သည့် ပရိဘောဂနှင့် စက်ပစ္စည်း