2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည့် ကျောင်းသာ/ကျောင်းသူ ၁၀၀ ဆန့် အိပ်ဆောင် ၂ ထပ်ဆောင် ၂လုံးနှင့် ၄ ခန်းတွဲ ၄ ထပ် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းအိမ်ရာ ၂လုံး